วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

สรุป เรื่องที่เรียนวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจRed Ocean Strategy การทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างมากจนสุดท้ายก็มีการตัดราคากันจนเป็นทะเลเลือด การแข่งขันธุรกิจที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ล้วนแต่ถูกจัดให้เป็น Red Ocean ทั้งสิ้น เนื่องจากบริษัทในอุตสาหกรรมแต่ละรายก็จะมุ่งเน้นจะเอาชนะคู่แข่งอื่นๆ เพื่อที่จะแย่งชิงลูกค้ามาให้ได้มากที่สุด และทำให้ได้กำไรมากที่สุด ซึ่งก็คือชื่อที่มาของ Red Ocean นั่นเอง ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่แข่งขันกันสูงมากในปัจจุบัน ทั้งผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการเครือข่าย หรือรถยนต์ เป็นต้น

Blue Ocean คือแทนที่จะมุ่งลอกเลียนแบบและเอาชนะกัน ก็ให้มุ่งหาทะเลแห่งใหม่ซะ โดยใช้หลักการ Eliminated Reduced Raised หลักการของ Blue Ocean นั้นจะไม่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่ออุปสงค์ที่มีอยู่ แต่จะเน้นในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ (Demand Creation) โดยไม่สนใจและให้ความสำคัญกับคู่แข่งเดิมๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความแตกต่าง ในขณะที่องค์กรก็จะลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็น และนำไปสู่การเติบโตขององค์กร

White Ocean Strategy เป็นการทำธุรกิจโดยเน้นจริยธรรมและคุณธรรมเข้าไปด้วย เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม

ความคุ้มค่า คือ ความพอใจ หาก ใช้วิธีคิดแบบนี้ ความคุ้มค่า ก็ไม่ได้หมายถึงของถูก แต่กลับมีส่วนประกอบอื่นๆ ทั้ง คุณภาพ การใช้สอย ปริมาณ อายุการใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง รายได้ ซึ่งทำให้เกิดการคิดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ก็จะช่วยให้เกิดการบริหารการเงิน หรือจัดการเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวดีขึ้น

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
จำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดำเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ายอื่น

1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

1.2 งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภครวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

1.4 งบเงินอุดหนุน หมาย ถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่ง มิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

1.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณ
กำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

สรุปจากเรื่องที่อาจารย์เล่า คนเกินร้อย หัวใจก็เกินร้อย

1. จากเรื่องเล่า คนเกินร้อย หัวใจก็เกินร้อย ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงหรื่อไม่ ถ้าใช้ใช้ประเด็นใด
มี
ประเด็นแรก คือ จากเงินที่หามาได้แล้ว เค้าก็เอาไปกินเหล้าหมด จากนั้นเค้ากฌพลิกเปลี่ยนชีวิตตัวเอง ปรัรบเปลี่ยนพฤติกรรม
ไม่กินเหล้า แต่หันมากินข้าวแทน ทำให้มีเงินเหลทิเก็บ ทำให้ความเสี่ยง ในการเก็บเงิน มีน้อยลง
เก็บเงินได้มากขึ้น
2. ใช้หลักการหาลูกค้าตามเป็หมายหรือไม่ อย่างไร
ตามเป้าหมาย คือ ในช่วงแรกที่เศรษฐกิจดี เค้าไม่ต้องขับรถตระเวนไปทั่ว เพียยงแค่จอดรถอยู่หน้าโรงแรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเหมาไปเที่ยวตามที่ต่างๆ เพียงเท่านี้ก็ได้กำไรเยอะแล้ว
และในช่วงนี้ เค้าก็วิ่งแทกซี่เฉพาะช่วงบ่าบ ถึงเย็น ก็ได้เงินพอควร แล้ว
3. ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง จากกรณีดังกล่าว
ถ้าเค้าเก็บเงินอยู่ได้ตั้งแต่แรก ถ้าเค้าไม่ติดเหล้า ทุกวันนี้เค้าคงร่ำรวย มาฐานะมากกว่านี้
การบริหารความเสี่ยงของเค้าก้ดี มาถูกทางแล้ว
และเห็นด้วยกับเค้าที่ ขับแทกซี่ถึงแค่ช่วงเย็น เพราะถ้าขับตอนกลางคืนด้วย ก็ยิ่งอาจจะมีอันตราย ยิ่งต้องเผชิญ ความเสี่ยงเข้าไปอีก

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

090719 SNSD 'Tell Me Your Wish(Genie)' (Popular Song)[Girl's Generation]
วันที่ 19

*0* ชุดใหม่

คราวนี้ชุดทหาร

เซ็กซี่มากกก

แต่งหน้าสวยดีนะ

รองเท้าทุกคู่ขอได้มั้ย

090718 SNSD 'Tell Me Your Wish(Genie)' (Show Music Core)[Girl's Generation]วันที่ 18

ชุดขาวอีกแล้ว

แต่คราวนี้ไม่ธรรมดา

นั่งฮอลิคอปเตอร์มาเลย

มาถึงเต้นกันบนลานเลย สูงนะนั่น

ท่าทางจะร้อนด้วย

090717 SNSD 'Tell Me Your Wish(Genie)' (Music Bank)[Girl's Generation]วันที่ 17

สงสัยว่าจาเปนชุดลูกเสือนะเนี่ย

คนคิดชุดไปดูแจ๋วใจร้าย คุณชายเทวดามาแน่เลย

090712 SNSD 'Tell Me Your Wish(Genie)' (Popular Song)[Girl's Generation]
วันที่ 12

ดูเหมือนกับชุดดุริยางค์เลย

แจ่มมาก

ดูสีรองเท้าแต่ละคู่ซะก่อน

อยากได้

090711 SNSD 'Tell Me Your Wish(Genie)'(Show Music Core)[Girl's Generation]
วันที่ 11

ชุดตำรวจอีกแว้วววววว

สวยงาม

เริ่ดดดดดดดดๆๆๆ

090710 SNSD Genie (Tell me your wish) KBS MusicBankวันที่ 10 จ้า

ชุดสีกรมท่า *0*

แต่กางเกงสั้นไปหน่อยมั้ย